Общи условия

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между “КЛОУСЪП” ЕООД, с ЕИК 202112174, със седалище и адерс на управление гр. София, район р-н Красно село

Царица Елеонора No 16, тел. +359893888891, имейл адрес: team@youthiful.eu (наричан по-долу youthiful.eu) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн youthiful.eu и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от “КЛОУСЪП” ЕООД (наричани за краткост Услуги). 

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на youthiful.eu (с изключение на линка към настроящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

“КЛОУСЪП” ЕООД е дружество регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за контакти гр. София, ул. Царица Елеонора №16. С номер по Булстат BG202112174

РАЗДЕЛ.1. Условия за използване на Сайта на youthiful.eu

1. Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят „във вида, в който са“ и това, че youthiful.eu не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти[Това не е ок, информацията на сайта трябва да е винаги актуална], както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

2. За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Youthiful.eu само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

РАЗДЕЛ.2.  Задължения на потребителя при регистриране

 Предвид ползването на Сайта на Youthiful.eu, Потребителят се съгласява:

a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни);

б) да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

2. В случай че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, youthiful.eu има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

3. С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, youthiful.eu уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

РАЗДЕЛ.3. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на youthiful.eu

1. Използвайки услугите на този сайт, youthiful.eu защитава личните данни, които предоставяте. Тази политика за защита на личните данни се отнася до това Потребителят да разбере как използваме личните данни, които ни предоставя, използвайки този сайт. В тази връзка youthiful.eu ви препоръчва да се запознаете с нея.

2.Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от youthiful.eu по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на youthiful.eu

3.  Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от youthiful.eu за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани във всички сайтове на „КЛОУСЪП” ЕООД. 

4. Всеки път, когато Потребителите предоставят такива данни youthiful.eu ще ги използваме в съотвествие с българското и европейското законодателство, уреждащо защитата на личните дани, включително Закона за защита на личните данни. 

Youthiful.eu уведомява потребителите,че в момемнта на предоставяне  на неговите лични данни, същият дава съгласието си интернет адреса му (e-mail) , както и физическия му адрес (Град, улица , номер, апартамент), да бъдат използван с Рекламна цел за получаване на картички, промоционални брошури, подаръци).[Това да е в в съгласие на самия сайт ]

5. Личните данни, събирани в този сайт се контролират от youthiful.eu.

6. Когато Потребителите достъпват Сайта и си направят личен профил, използвайки регистрационната форма, те предоставят лични данни. Тези данни могат да съдържат информация за име, електронна поща, адрес и пр. 

7. Моля да имате предвид, че понякога може да поискаме Потребителите да ни предоставят допълнителни лични данни, като в този случай ще ги уведомим защо ги събираме и за какви цели ще използваме тези данни. 

8. С факта на предоставяне на личните си данни, Потребителите дават изричното си съгласие за използването на тези данни за целите, определени в тази политика за защита на личните данни. 

9. youthiful.eu ще използва личните данни за различни цели, между които:

• отговаряне на въпроси и искания, направени от вас; • създаване на продукти или услуги, които отговарят на нуждите ви; • youthiful.eu ще ви уведомява за промоции, изгодни сделки и други промоционални съобщения чрез имейл; • да ви информираме за наши продукти и услуги; • разглеждане и разрешаване на проблеми с предоставяни продукти или услуги; • пазарни проучвания; • пазарни цели; 

10.В случай, че youthiful.eu ще използва личните ви данни за други цели, ще ви уведоми и ще поиска Вашето изрично съгласие за това. 

11. youthiful.eu се свързва с вас чрез имейл, чрез съобщения публикувани на Сайта ни www.youthiful.eu или чрез смс

12. youthiful.eu уважава личните данни на Потребителите си и не ги разкрива, освен ако това не се изисква на основание закон.

13. В повечето случаи само youthiful.eu ще използва събраните лични данни. Понякога събраните лични данни могат да се изпращат на трети страни, които са извън Европейската Икономическа Зона (ЕИЗ) като част от услугите, които ви предлагаме чрез нашия сайт. Така например това може да се случи, ако youthiful.eu предлага услугите си в страна извън ЕИЗ. Тези трети страни няма да използват личните данни за други цели, освен за тези, които сме съгласували с тях. youthiful.eu изисква от тези трети страни да използват адекватни нива на защита с оглед запазване на личните ви данни. youthiful.eu ще предприеме всички необходими стъпки, за да се увери, че личните ви данни са защитени, ако ги изпратим извън ЕИЗ. 

В случай, обаче, че за целите на предлагане на нашите услуги е необходимо прехвърляне на данни извън ЕИЗ, Вие давате Вашето изрично съгласиеза това, приемайки настоящите общи условия. []

14. Ако Потребител е под 16-годишна възраст, той следва да вземе от родител или настойник разрешение преди да предостави личните си данни. На ползватели без такова съгласие не им е позволено да ни предоставят личните си данни. Ако Потребител е под 16-годишна възраст и иска да ползва услугите на youthiful.eu, като предоставя лични данни, молятой да се обърне към родител или настойник, който да направи това от негово име.

15. youthiful.eu използва съвременни технологии за защита на личните ви данни от неоторизиран достъп и неправомерно използване.

16. Съгласно българското и европейското законодателство, Потребителят има следните права на достъп и контрол върху вашите лични данни: 

- Потребителят може да изиска да му предоставим цялата лична информация, която съхраняваме за него;

- Потребителят има право да изиска да му предоставим информация не повече от 1 (eдин) път годишно безплатно. За всеки следващ път, ще прилагаме такса, която в момента е фиксирана на 10 лв.;

- Крайният срок за предоставяне на отговор от страна на youthiful.eu понастоящем е фиксиран на един (1) месец след получаване на искането от Потребителя.  

- Потребителят може да изиска достъп до личните си данни като изпрати емейл до team@youthiful.eu или като се обадите на телефон +3589893888891. youthiful.eu може да задържи личната информация, до която е изискано достъп в рамките на разрешеното от закона.

- В някои случаи Потребителят има право да  изиска заличаване на личните си данни без неоснователно забавяне. Тези хипотези възникват, когато: личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени; оттеглено е съгласието за обработка, извършена въз основа на съгласие; възразено е срещу обработването съгласно определени правила на приложимото законодателство за защита на личните данните; обработката е за целите на директния маркетинг; личните данни са били незаконно обработени.  Ограничаване  на  правото за заличаване на лични данни  е налице, когато обработката на тези лични данни е необходима: за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация; за спазване на задължение, възникнало по силата нормативен акт; или за установяване, упражняване или защита на правни искове.

-Потребителят има право да изиска ограничаване на обработването на личните си  данни, в някои от следните случаи: 

Когато обработването е ограничено заради наличие на някоя от горните хипотези, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само с изрично съгласие от страна на Потребителя или с цел установяването, упражняването или защитата на правни претенци,  защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Европейския съюз или държава членка.

Когато Потребителят е изискал ограничаване на обработването съгласно ал. 1, youthiful.eu ще го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

-Потребителят има право по всяко време на  и на основания, свързани с неговата  конкретна ситуация, да възрази  срещу обработване на личните му данни, когато обработване се извършва на някое от следните основания: 

-Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (включително профилиране за целите на директния маркетинг). Ако направи такова възражение, youthiful.eu ще преустанови обработването на неговите лични данни за тази цел. youthiful.eu ще прекрати  обработването на личните данни на Потребителя, освен ако не установим, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

-  Потербителят има право да възрази срещу обработването на неговите лични данни за исторически научни цели или за статистически цели на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, освен ако обработката е необходима за изпълнение на задача, изпълнявана от съображения за обществен интерес.

Доколкото правното основание за обработването на лични данни е:

съгласие; или

обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Потребителят е страна или са предприети стъпки за сключване на договор по негово искане, и тази обработка се извършва по автоматизирани начини, Потребителят има право да изиска лични данни от youthiful.eu в структуриран, достъпен и машинно четим формат. Ограничение на това право е налице, когато предаването на данните би засегнало  неблагоприятно правата и свободите на трети лица. Същото важи и за предаването на лични данни на друг администратор (Право на преносимост на данни).

- Ако считате, че обработката на Вашата лична информация е в нарушение на законите за защита на данните, имате право да подадете жалба до надзорен орган, отговорен за защитата на данните. Можете да го направите в държавата-членка на ЕС, в която обичайно пребивавате, имате месторабота или  където е мястото на предполагаемото нарушение.

- Доколкото правното основание за обработването на лична информация е съгласие, Потребителят има право да оттегли това съгласие по всяко време. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката преди оттеглянето, както и няма да засегне или ограничи обработването на друго законно основание или договор.

17. Можете да упражнявате Вашите права във връзка с Вашите лични данни чрез писмено уведомление до нас и да го изпратите на нашия официален имейл адрес за комуникация, публикуван на нашия уебсайт.

18. youthiful.eu ще запази някои лични данни на Потребителя, за да бъде възможна последваща лична идентификация, за да се избегнат злоупотреби, за отстраняване на проблеми, за да съдействаме на всякакви проучвания, за да приложим нашите Общи условия и/или за спазване на законови изисквания за съхранение на лични данни. Следователно Потребителят не трябва да очаква, че цялата негова лично идентифицираща информация ще бъде напълно премахната от нашата база данни в отговор на негова молба. Също така youthiful.eu съхранява история за извършени промени на предоставените данни, за да може да разследваме предполагаеми измами с профила на Потребител. В случай, че Потребител закрие личния си профил на Сайта и той е изтрит youthiful.eu повече не може да използва личните данни на Потребителя, които се запазват в системата за срок от 3 (три) години за административни цели преди да бъдат изтрити автоматично.

19. youthiful.eu може да променя политиката си за защита на личните данни. Съществените промени в тази политика ще отбележим на Сайта, за което ще ви уведомим чрез поставяне на забележимо съобщение.

РАЗДЕЛ. 4. Информация от бисквитки и други технологии

13. "Бисквитка" е файл, съдържащ идентификатор (поредица от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър в уеб браузър и се съхранява от браузъра. Идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път, когато браузърът зареди страница от сървъра. "Бисквитките" могат да бъдат "постоянни" бисквитки или "сесия": постоянните бисквитки ще се съхраняват от уеб браузър и ще останат валидни до определената дата на изтичане, освен ако не бъдат изтрити от потребителя преди датата на изтичане; сесия бисквитки, от друга страна, ще изтече в края на сесията на потребителя, когато уеб браузърът бъде затворен.

14. Бисквитките обикновено не съдържат информация, която лично идентифицира потребителя, но личната информация, която съхраняваме за Вас, може да бъде свързана с информацията, съхранявана в и получена от бисквитките.

15. youthiful.eu използва "бисквитки" за следните цели:

(a) аутентикация- използваме "бисквитки", за да Ви идентифицираме, когато посещавате нашия уебсайт и докато навигирате в нашия уебсайт.

(б) статус - използваме "бисквитки", за да ни помогнат да определим дали сте влезли в нашия уебсайт.

(в) персонализиране - използваме "бисквитки", за да съхраняваме информация за Вашите предпочитания и да персонализираме достъпа Ви до уебсайта.

г) сигурност - използваме "бисквитките" като елемент от мерките за сигурност, използвани за защита на потребителските профили, включително предотвратяване на измами/ злоупотреби и защита на нашия уебсайт и предоставяните услуги като цяло.

(д) реклама - използваме "бисквитки", за да ни помогнете да показваме реклами, които са подходящи за Вас.

(е) анализ - използваме "бисквитки", за да ни помогне да анализираме използването и ефективността на нашия уебсайт и услуги.

(ж) съгласие за "бисквитките" - използваме "бисквитки", за да съхраняваме предпочитанията Ви по отношение на използването на "бисквитки" в общ смисъл.

16. youthiful.eu събира информация, когато Потребителят преглежда съдържание, реклами, сайтове, интерактивни уиджети, приложения и други продукти (както в, така и извън нашите Услуги), където технологиите за събиране на данни на Пейнетикс (като уеб указатели, инструменти за разработка, бисквитки и други технологии, и т.н.). Тези технологии за събиране на данни ни позволяват да разберем Вашата активност в и извън нашите услуги, и да събираме и съхраняваме информация, когато използвате услугите, които предлагаме на нашите партньори.

17. Тази информация включва и вида на съдържанието или рекламите, които разглеждате, показвате или кликвате върху тях; честотата и продължителността на Вашата сесия; сайтовете или приложенията, които сте използвали преди да имате достъп до услугите  и къде сте навигирали след това; независимо дали сте разглеждали специално съдържание или реклами; дали сте посетили уебсайта на рекламодателя, дали сте изтеглили приложението на рекламодателя, дали сте закупили рекламиран продукт или услуга, или сте предприели други действия.

РАЗДЕЛ 5. Бисквитки, използвани от нашите доставчици на услуги

18. Доставчиците на  услуги на youthiful.eu използват "бисквитки" и тези бисквитки могат да се съхраняват на Вашия компютър, когато посещавате нашия уебсайт.

19. Използваме Google Analytics, за ​​да анализираме използването на нашия уебсайт. Google Analytics  събира информация за използването на уебсайтове чрез "бисквитки". Декларацията за поверителност на Google може да бъде достъпена на адрес: https://www.google.com/policies/privacy. 

20. Повечето браузъри Ви позволяват да откажете да приемате бисквитки, както и да ги изтривате. Методите за това се различават от браузър до браузър и от версия до версия. Можете обаче да получите актуална информация за блокирането и изтриването на "бисквитките" чрез тези връзки:

a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=bg (Chrome);

б) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences  (Firefox);

в) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

г) https://support.microsoft.com/bg/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies  (Internet Explorer);

д) https://support.apple.com/kb/PH21411  (Safari); и

е) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy  (Edge).

21. Блокирането на всички "бисквитки" ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове. Ако блокирате "бисквитките", няма да можете да използвате всички функционалности на нашия уебсайт.

22. Повечето уеб браузъри и някои мобилни операционни системи включват функция или настройка "Do-Not-Track" ("не проследявай") или настройка, която можете да активирате, за да сигнализирате за предпочитанията си за неприкосновеност на личните данни, за да не се наблюдават и събират данни за дейностите Ви за онлайн сърфиране. Този уебсайт понастоящем отговаря на сигнали или механизми на браузъра DNT.

РАЗДЕЛ 6. Авторски права и ограничения, свързани с тях

Youthiful.eu дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта, само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на youthiful.eu или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена. 2. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

3. Youthiful.eu си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията в писмена форма между youthiful.eu и лицето, публикуващо информацията.

4. Наличният Софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните дистрибутори и партньори. Преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване, определени от неговите собственици.

5. Всички, предлагани от youthiful.eu стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права.

РАЗДЕЛ 7. Препратки от и към youthiful.eu

1. Собствениците на сайтове и страници извън youthiful.eu имат право да създават препратки към всяка една HTML страница на youthiful.eu при следните условия:

а) препратката може да сочи към дадената страница, но не и да копира съдържанието и; разрешава се копирането на текстов материал от страницата, към която сочи препратката, с дължина не повече от 10 думи;

б) не трябва да отваря страницата от youthiful.eu в рамки (frames) и да допълва или променя информацията от страницата по какъвто и да е начин; в това число се забранява добавянето на информация преди, след и/или около страницата на youthiful.eu;

в) не трябва да посочва явно или неявно, че youthiful.eu препоръчва него и/или продуктите му;

г) не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно продуктите и/или услугите на youthiful.eu.

2. Със създаването на препратка към youthiful.eu собственикът на сайта декларира, че приема настоящите Общи условия, дори и да не ползва услугите на youthiful.eu.

3. Собствениците на сайтове и страници извън youthiful.eu нямат право да създават препратки към изображения, мултимедийни мостри и друго съдържание, а само към HTML страниците, предоставящи това съдържание.

4. Предоставените препратки на Сайта на youthiful.eu към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от youthiful.eu и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила.

5. youthiful.eu не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин youthiful.eu по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията, публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт са изцяло оговорност на потребителя.

Представяни стоки и услуги на Сайта

1. В страницата на всяка стока, представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. youthiful.eu не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, некасаещи основните й характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

2. Всички, посочени на сайта, цени са в Лева с включен ДДС. В случай че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.

3. В случай че стоката не попада в промоционална програма, която е изрично посочена, се начислява цена за доставка. Цената за доставка зависи от стойността на стоката, теглото и, физическите и размери, дестинацията и начинът на доставка. На страницата на всеки артикул има препратка към калкулатор на цената за доставка. Калкулираната цена се отнася само за дадения артикул и е валидна само ако поръчката се състои от дадения артикул и се доставя до избраната дестинация. youthiful.eu си запазва правото да калкулира по-ниска цена за доставка при поръчката на стоката.

5. youthiful.eu има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени.

Закупуване на стока и/или услуга, представена в youthiful.eu

Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от youthiful.eu. При правене на поръчката, Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.

2. По всяко време преди завършването на поръчката, Потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.

При направа на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения със youthiful.eu, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия. Поръчката се смята за направена:

а) за потребители, пазаруващи за пръв път – при потвърждаване на направената поръчка, следвайки инструкциите в Сайта;

б) за потребители, пазаруващи повече от веднъж – при направата на поръчка.

3. Youthiful.eu има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. 

4. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, youthiful.eu има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

5. Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

Промоции и намаления

1. Youthiful.eu организира промоционални кампании за предлаганите продукти и услуги, валидни за времеви периоди, указани във всяка една кампания

2. Участващите в определена промоционална кампания продукти могат да бъдат ограничени по време, марка, категория, тегло, цена и др.

 3. Всеки продукт може да участва в една или повече промоционални кампании.

4. Когато при създаване на поръчка, продукт отговаря на условията на повече от една промоционална кампания, е валидна само кампанията, носеща най-голяма облага за потребителя.

5. При разлика между автоматично генерираните отстъпки/подаръци/бонуси и обявените в промоционалната кампания са валидни обявените в кампанията.

6. При съмнения за злоупотреба с условия на промоционални кампании, промокодове или ваучери youthiful.eu си запазва правото да отказва на потребителите изпълнение на услугата.

7. При употреба на промокодове и ваучери в поръчки, изпълнявани с повече от една доставка, същите са валидни само за доставката, отговаряща на условията на промокода или ваучера.

Доставка на закупени стоки

1. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. youthiful.eu си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително Потребителят и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

2. youthiful.eu си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя начина на доставка.

Плащане на закупени стоки и услуги

1. При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги, Потребителят се задължава да плати в момента на доставката на youthiful.eu или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.

2. При плащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на youthiful.eu и едва след като плащането бъде потвърдено се доставят поръчаните стоки и услуги.

Отказ от закупена стока

1. Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок от получаване на поръчката, в случай че дадената стока е във вида, в който е доставена, ако е опакована – опаковката и не е отваряна (опаковката на пратката може да бъде отваряна) и не е нарушавана цялостта на евентуални пломби и етикети, целящи да установят разопаковането или употребата на стоката.

2. youthiful.eu възстановява стойността на върнатата стока според употребата (изхабяването) й от страна на потребителя.

а) Ако стоката не е разопакована/употребена и търговския и вид не е нарушен по какъвто и да е начин – youthiful.eu възстановява сумата, на която стоката е закупена от потребителя.

б) Ако потребителят е разопаковал/употребил изцяло или частично поръчаната стока, тя не може да бъде приета обратно, защото се счита за неизползваема от друг клиен, поради възможността съдържанието да е замърсено и неизползваемо от друг Потребител. При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени в сайта, youthiful.eu възстановява платената за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за доставката и връщането на стоката в срок от 14 дни от получаване на поръчката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

Други

1. При възникване на спорове, можете да потърсите помощ и чрезИнтернет платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия.

2. youthiful.eu има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

3. youthiful.eu си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови продукти и услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

5. youthiful.eu управлява този Сайт от офиса си в София, България. youthiful.eu не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава. Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. youthiful.eu не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес:

При използване услугите на youthiful.eu, Потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА youthiful.eu С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА youthiful.eu (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.